هشدرخان با سیمرغ

شروع حرکت از بالای روستای لار

کوچکترین عضو گروه سیمرغ در برنامه که پابه پای بزرگترها ماشااله آمود.

امیرحسین وابوالفضل راهنمایان کوچک مسیرهشدرخان ولی ماشااله با جسارت با هوش از همه مهمترزرنگتروآماده تر مارا راهنمای نمودند.

/ 0 نظر / 76 بازدید