گزارش تصویری دریاچه کرد آباد(چینی لر)

ارتفاعات شرق شهرستان آب برk5

شرکت کننده گان رحیمی(سرپرست)2-قنبری3مصطفی4-پرچینی محمدی5-رضای6-اسکندری (3/3/90

کانکس نگهبانی انتقال آب به شهر آب براستان زنجان

سراشیبی سخت به طرف دریاچه

نمای شمالی دریاچه چینی لر

نمای جنوبی دریاچه چینی لر

عکسی هم در کناردرختان دریاچه

اینهم همنوردان در کناردریاچه

آبشار خروجی از جنوب دریاچه

اینهم رانشی که بر اثر زلزله 69برروی رودخانه قانقلی باعث بوجود امودن دریاچه شده

عکسی از خودم در کناراب خروشان دریاچه کردآباد(چینی لر)

پائین دشت رودخانه پراز درختان میوه ازجمله اناراست

باغاتی که از وجوداب دریاچه بهره مند می شوند0(این دریاچه کوهستانی واقعا دیدنی است می شود باوقت گذشتن سه ساعت از وجود این لذت برد هرچند که براثر زلزله دلخراش69شمال وشمال غرب کشورمان صدمات جانی ومالی دیدند .

/ 0 نظر / 55 بازدید