جزیره هنگام روز چهارم

مسجد امام رضا (ع)در هنگام جدید

این اهوان از اب شور دریا سیراب میشند چطوری خودش یک معماست؟

جاده شوسه ای است ولی خیلی خوب درست شده است

اهوانیکه در هنگام بفور دیده می شند

جانوران دریایی

مسافت از هنگام جدید به هنگام قدیم 9کیلومتر است البته یک روستا هم در وسطشان است .ساحل های دیدنی داردمرجانی-ماسه ای-صخره ای واما اگر وقت داشته باشید غروب دیدنی دارد

/ 0 نظر / 53 بازدید