گزارش تصویری بندرگاه به وزنه سر

زمان حرکت از بندرگاه به اوبه بندرگاه یک ساعت وچهل دقیقه

 

حرکت از اوبه به طرف چشمه دوساعت وده دقیقه صرف ناهاروادای نمازیک ساعت

حرکت از چشمه بطرف سومین ابشار وزنه سردوساعت وپنج دقیقه سپس استراح چهل دقیقه وصرف چای

یکربع به امامزاده وپیوستن جمعی از دوستان

ابشار سبزه میدان

اولین ابشاروزنه سر

ورودی به ابشارهای وزنه سر

کل زمان صرف شده کوه پیمای نه ساعت وسی دقیقه با زمان صرف ناهارونماز واستراحت تعداد 17نفر به سرپرستی اقای نقدیان به راهنمای محمدی

/ 0 نظر / 70 بازدید