اق داغ وخیرالمسجد

مارافعی زهردار بفوردر این منطقه دیده می شود

دورنمای اق داغ ماری

همنوردان در بالای اق داغ ارتفاع 2718متر

همنوردان در بالاس خیرالمسجد

دورنمای قله خیرالمسجد ارتفاع 2748متر

دره مشرف به خیرالمسجد

عکسی از خودم

اقای التماس خدایی سرپرست گروه

اقای اصغر محمدی شخص زحمت کش گروه

اعضای گروه1-اکبررحیمی 2-سیدرضا موسوی3-جلیل قربانی4-جوادمیناخانی5-اصغر محمدی6-ارش اشوری7-رحمان اقایاری8-مسعود9-التماس خدایی10-سیداسماعیل مرتضوی11-سیدسعید مرتضوی12-ولی خاتمی

اشار ماری

/ 1 نظر / 44 بازدید