گزارش تصویری ابشارمیلاش

حرکت ما2.30از ترمینال زنجان به تعداد4نفر باسامی صفرخانی-عبادی-خدایی-وبنده بعنوان سرپرست وعکاس گروه باگذاشتن دوچرخه ها به جعبه اتوبوس اغاز شدوساعت 9به لنگرودرسیدیم ودر روبروی امام زاده سیدمحمد در پارک چادر زدیم وفردای انروز ساعت 7صبح باباروبندیل بطرف رودسرحرکت کردیم .بعداز گذشتن از شهرهای شلمان-رودسر از داخل کلاچای بطرف رحیم ابادپا به رکاب شدیم بعدرکابزنی در سر بالایها ناهاررا در سفید اب خوردیم نماز واستراحت مختصیری نمودیم دوباره پا به رکاب شدیم در مسیر سه ابشار کوچک وبزرگ دیدیم بعداز طی حدود70کیلومتر به زیاز رسیدیم.

عکس یادگاری در ورودی رحیم اباد

این تابلوادرس خوبی است بطرف ابشار اما سر بالایی وخاکی است البته ماشین رواست مابعد از ردشدن از این تابلو در حال تلاش بودیم باران مختصری گرفت ومارا شرمنده خودنمود چون کمی خنک شدیم حدوی 4کیلومتری رفته بودیم پای یکی از بچه ها مشکل پیداکرد بناچار در یک کلبه جای گرفتیم ویکی از بچه هانیز در کنار ان ماند وبنده باتفاق یک نفر پیاده مابقی راه را طی نمودیم واز کنار باغ های فندوق ردشدیم وبه ابشار زیبا ودیدنی جهان طبیعت رسیدیم .

اولین کلبه میلاش

چند عکس یادگاری از ابشار

کوچه عبوری به ابشار

تقدیم به بازدیدکننده گان وبلاگ

بعداز 13ساعت تلاش رکابزنی به استراحت شبانه پرداختیم.تا برای فرداخودرااماده تر کنیم.

/ 0 نظر / 54 بازدید