گزارش تصویری گلابر به قمچقای

ا

حوضچه ذخیره آب برای مزارعه

دورنمای روستای گلابر آغاز حرکت ما ساعت 8/40

عکسی از خودم با دورنمای کوه شورچای

عکاس علاقمند به طبیعت اقامرتضی باطبیعت پاییزی

چرای گله در پاییز

عکسی از چهار کوه پیما(عاشقان طبیعت)

ابشاری دیدنی از رودخونه شورچای

چشم اندازی دیدنی

دورنمای روستای برببین با باغات

شکلی از طبیعت

رودخونه شورچای

دیواری در دل طبیعت

یکی از ارتفاعات برببین با دخمه دیدنی

جنگلی از درختان تبریزی

نمای از زاویه دیگر به درخت

خودتان براورد کنید سن این درخت را

ارتفاعاتی دیگری از کوههای برببین

عکسی از روستای قمچقای جدید

رودخونه شورچای

عکس قمچقای قدیم

بعداز اتمام برنامه در ساعت 4منتظر ماشین هستیم.بدرود

/ 1 نظر / 84 بازدید
سبحان

من تا به حال سایت به این خوبی ندیدم ممنون که دهات ما را معروف کردید