گزارش سبلان87

درهرکجا باشی باید زندگی کرد.ارتفاع4300متری

درارتفاع3950متری

این دریاچه به عمق نامعلوم وبه عرض140تا80وسعت دارد.وتقریبا10ماه در سال یخ بسته است.

چند همنورد بعداز فتح پذیرایی مختصری از خود.

این کوه با مه عجین شده است.

به روح ملکوتی اش صلوات

دورنمای از قله

زمان صعودمرداد87باچندی از همنوردان

/ 0 نظر / 20 بازدید